Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9190444221 Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní 9-19-0446-22, Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Banda Martin Iné 1 096,00 € 12.08.2022 01.09.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGSP2200034 Stavebné práce - Urban Fitness Bratislava - Workout pod Mostom SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 Stavebné práce, opravárenské práce 154 668,73 € 01.07.2022 01.09.2022 04.07.2022 Zmluva
MAGTS2200236 Zabezpečenie zberu a pepravy KO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratk 00681300 Stavebné práce, opravárenské práce 41 352 500,03 € 13.07.2022 14.07.2027 14.07.2022 Zmluva
9190444221 Prechodné ubytovanie v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šipošová Melánia Stavebné práce, opravárenské práce 1 055,00 € 06.07.2022 20.07.2022 Zmluva
220D10005 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 9 509,88 € 20.07.2022 26.07.2022 Zmluva
288804442200 Zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľa, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21736/29– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 vybudovanie a užívanie stavebného objektu SO 201-02. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o. 47257261 Stavebné práce, opravárenské práce 9 445,03 € 09.08.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGTS2200229 Rámcová dohoda na zameranie plôch zelene na území HM SR Bratislava - časť 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valbek SK, spol. s r. o. 17314569 Stavebné práce, opravárenské práce 171 799,98 € 11.08.2022 14.08.2024 13.08.2022 Zmluva
MAGTS2200283 Nákup svietidiel verejného osvetlenia - Balík 02 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Signify Slovakia s.r.o. 31341241 Stavebné práce, opravárenské práce 6 000 000,00 € 10.08.2022 25.07.2026 17.08.2022 Zmluva
9190447221 Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní 9-19-0447-22, Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rafaelová Klaudia Stavebné práce, opravárenské práce 928,00 € 12.08.2022 01.09.2022 30.08.2022 Zmluva
098505482200 Nájomná zmluva k bytu, Pavol Beňuš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beňuš Pavol Stavebné práce, opravárenské práce 513,72 € 26.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505572200 Nájomná zmluva k bytu, Helena Kormošová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kormošová Helena Stavebné práce, opravárenské práce 513,72 € 24.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505512200 Nájomná zmluva k bytu, Zdenka Michalíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michalíková Zdenka Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 22.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505492200 Nájomná zmluva k bytu, Paulína Fiľová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fiľová Paulína Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 24.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505542200 Nájomná zmluva k bytu, Oľga Šimunová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimunová Oľga Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 26.08.2022 07.09.2022 Zmluva
409016422 Kúpnou zmluvou boli do bezpodiel. spoluvlastníctva kupujúcich prevedené p.č. C KN v k. ú. Dúbravka, p. č. 1558/5 - zast. plocha a nádvorie vo výmere 2 m2, 1558/4 - zastav. plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 a parc. č. 1570/30 - zast. plocha vo výmere 4 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Regásek Patrik Stavebné práce, opravárenské práce 1 440,00 € 29.06.2022 20.09.2022 Zmluva
MAGBO2200059 Dohoda o podmienkach úpravy èasti prejazdného úseku cesty 1. triedy I/61 Bajkalská ulica pre úèely stavby Business Center Bajkal 2 è. 24 67 0390 22 00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVKARPATIA, s.r.o. 30840848 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 19.09.2022 31.12.2023 22.09.2022 Zmluva
MAGSP2200062 Rámcová dohoda " Bežné opravy a údržby bytov a bytových domov hlavného mesta " s prepokladom trvania 24 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 Stavebné práce, opravárenské práce 3 120 000,00 € 20.09.2022 19.08.2024 28.09.2022 Zmluva
MAGTS2200392 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pajdlhauser Dušan, Ing. Stavebné práce, opravárenské práce 474,00 € 12.10.2022 31.12.2022 20.10.2022 Zmluva
MAGTS2200391 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pekar Tomáš Stavebné práce, opravárenské práce 187,00 € 12.10.2022 31.12.2022 20.10.2022 Zmluva
248806582200 Predmetom zmluvy je úprava práv k preložke verejnej elektronickej siete pre stavebný objekt SO 40-38-02.1 Križovatka Jantárová V. , na pozemku parc. è. 1111/69 k. ú. Petržalka, pre úèely stavby NS MHD II. etapa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 03.10.2022 21.10.2022 Zmluva
311031CCZ7 Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusové trate Mileticova – Jelacicova – Žellova a Záhradnícka – Karadžicova" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 1 213 289,60 € 27.10.2022 03.11.2022 Zmluva
Z311030CGG4 Zmluva o PNFP: Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 93 717,50 € 27.10.2022 04.11.2022 Zmluva
MAGTS2200406 Zmluva o poskytovaní elektronických a servisných služieb.Dodanie a prevádzkovanie systému ParkSys na základe VO.Hodnota 130 800€ s DPH je odmena za plnenie po ukončení jednotlivých etáp.Čiastka 72 000€ s DPH je odmena za služby počas trvania zmluvy (48me) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 Stavebné práce, opravárenské práce 202 800,00 € 11.11.2022 01.11.2026 17.11.2022 Zmluva
MAGSP2200071 Rámcová dohoda č. MAGSP2200071 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MBM-GROUP, a.s. 36740519 Stavebné práce, opravárenské práce 55 524 464,36 € 01.12.2022 09.12.2026 08.12.2022 Zmluva
248807522200 Zmluva o spolupráci č. 24 88 0752 22 00 uzavretá dňa 21.11.2022 medzi HM SR Bratislava a BKIS, ktorej predmetom je spolupráca pri organizácii podujatia Vianočný hlavný trh 2022 v Bratislave formou bezodplatného poskytnutia nebytových priestorov BKIS zo st Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 21.11.2022 12.12.2022 Zmluva
MAGSP2200076 Dodatok k ZoD MAGTS2200122 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EUROVIA SK, a.s. 31651518 Stavebné práce, opravárenské práce 20 463,24 € 08.12.2022 30.05.2022 13.12.2022 Zmluva
MAGTS2200434 Zmluva o dielo na poskytnutie služby - zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru na stavbu "Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 - Salvator" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 Stavebné práce, opravárenské práce 74 580,00 € 16.12.2022 22.04.2023 19.12.2022 Zmluva
MAGTS2200470 Predmetom zmluvy je dodanie dispečerských kresiel. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 Stavebné práce, opravárenské práce 4 196,40 € 12.12.2022 31.01.2023 20.12.2022 Zmluva
MAGTS2200490 Servisná zmluva o poskytovaní servisu na multifunkčné zariadenia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 Stavebné práce, opravárenské práce 6 999,98 € 13.12.2022 12.12.2025 20.12.2022 Zmluva
MAGDG2200128 Kapitálový transfer na podporu projektu "Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 Stavebné práce, opravárenské práce 52 607,00 € 20.12.2022 31.12.2022 20.12.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »