Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028624089820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kozmonová Agnesa 0,83 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624094620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karaba Július 1,77 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624092420012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hedera Martin 0,86 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624092720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krupcová Mária 0,86 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634099420012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zábojníková Viera,RNDr. 525,39 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634097120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jahnátek Peter 523,12 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634097820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Köváry Milan 503,07 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
288804832200 Zmluva o zriadení vecného brmena č. 28 88 0483 22 00, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno práva stavby in personam na pozemku parc. č. 6088/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2 v k. ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 8 458,71 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634099320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimková Zlatica, Ing. 256,93 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624093120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimeková Jela, RNDr. 1,74 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634097920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kulla Tomáš, Ing. 523,20 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634097220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kopriva Marek, Ing. 284,21 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000737 Dodaotk č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 5 356,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624094320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopjerová Daniela, Ing. 1,76 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634098220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stano Michal 256,44 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
048805132200 Kúpna zmluva č. 04 88 0513 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kováčová Katarína 6 270,00 € 24.08.2022 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000735 Dodatok č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mikulová Jana 1 452,00 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098505012200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Malíková Anna, Daniel Zdenko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Malíková Anna 817,44 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634099120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mesterová Veronika 281,53 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
078304962200 Zmluva o nájme nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 478 všeobecne známej ako „Divadlo P. O. Hviezdoslava“, na Gorkého 17 a Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 5 675,29 m?, postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DPOH n.o. 54775868 1,00 € 16.08.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGDG2200305 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/006/2022 (GV Prevencia) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGDG2200307 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/016/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200331 BVS - cisterna - Plávanie cez Dunaj 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 24.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200328 Nájomná zmluva č. MAGTS2200328 o dočasnom prenechaní Parku do užívania Nájomcovi za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti za odplatu podľa bodu 3.4. Zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 680,00 € 22.08.2022 30.09.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGSP2200057 Oprava obytných buniek a obnova stien v Centre pre deti a rodiny REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProBuild SK, s.r.o. 53948858 155 264,28 € 15.08.2022 30.09.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200320 Dodatok č. 2 k rámcovej dohode MAGTS2200133 o poskytovaní právnych služieb 30.03.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 12 000,00 € 25.08.2022 31.12.2023 31.08.2022 Zmluva
0000002 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s výpožičkou hnuteľných vecí, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 22.07.2022 31.08.2023 31.08.2022 Zmluva
413000222 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Záhorská Bystrica, registra „C" KN, parc. č. 2648/397, 2648/398, 2652/254, 4120/823, 4120/825, 4120/839, 4120/842, 4122/39-62 do vlastníctva kupujúcich. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obal Jozef 66 020,00 € 13.06.2022 31.08.2022 Zmluva
286504622200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 04 Dažďová kanalizácia a SO 05 Areálový vodovod k stavbe "Prístupová komunikácia na poz. parc. č. 2862/1, 2876/8, 2876/36, 2876/4, 2876/5, 21579 - objekt SO 06 Splašková kanalizácia", k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ištvánffy Robert, Ing. 500,00 € 31.08.2022 31.08.2022 Zmluva
286505802200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, drobná stvba "Prípojka kanalizácie", k.ú. Petržalka, pozemok reg. C KN p.č. 3918 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaniščáková Mária,Ing. 92,00 € 31.08.2022 31.08.2022 Zmluva
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »