Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200208 Kúpna zmluva v rámci DNS "Licencie" k výzve "Nákup softvérových licencii" - Licencie Microsoft Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 303 685,20 € 30.08.2022 31.03.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200307 Zmluva o dielo č. MAGTS2200307 ako výsledok verejného obstarávania zákazky "Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch obstarávateľa" po dobu 48 mes. Všetky informácie o zákazke: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/259 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 107 832,00 € 10.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200324 Routre s príslušenstvom - 179 984,00 € bez dhp, 215 980,80 € s dph Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 215 980,80 € 30.08.2022 08.01.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGDG2200301 Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2022 pre Senior dom Terézia n.o., Holíč vo výške 2 400,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Senior dom Terézia n.o. 37986198 2 400,00 € 02.09.2022 15.09.2022 02.09.2022 Zmluva
919044922 Poskytnutie prechodného ubytovania v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Záhumenská Brigita 607,07 € 31.08.2022 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200045 Cenník č. 1/2021 IDS BK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 24.06.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200046 Dodatok č. 1 k Cenníku č. 1/2021 ID SBK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 12.11.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200047 Dodatok č. 2 k Cenníku č. 1/2021 ID SBK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 24.08.2022 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
286505602200/0099 Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 01 Horúcovodu pre stavbu ,,Horúcovod - skapacitnenie územia" na pozemku registra "E" KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 654,00 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505082200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505082200/0099, uzatovrená za účelom uloženia stĺpu el. vedenia v rámci stavby "Prístupová cesta k rodinným domom", na pozemku reg.C-KN parc. č. 429/2, k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 7,00 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505882200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505882200, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Vila Trend Ostravská", na pozemku reg. E-KN parc. č. 3760/2, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bajnok Radovan 30,57 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505472200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505472200, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinné domy Suchá, Bratislava - Nové Mesto", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21678, k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUCHA 4, s.r.o. 52475352 151,64 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
328/2022 Kúpna zmluva č. 328/2022, uzatvorená za hlavné mesto v zastúpení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4436/20 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bystričan Vladimír 6 650,00 € 03.08.2022 05.09.2022 Zmluva
244/2022 Kúpna zmluva č. 224/2022, uzatvorená za hlavné mesto v zastúpení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3718/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 De Jaegher Darina, Mgr. 6 300,00 € 03.08.2022 05.09.2022 Zmluva
MAGTS2200338 pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Zámocké schody 1,811 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 213,30 € 02.09.2022 31.12.2022 05.09.2022 Zmluva
048805462200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 2386/48 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m?, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656, za kúpnu cenu 2 500,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jenčíková Anna, MUDr. 2 500,00 € 02.09.2022 02.09.2022 05.09.2022 Zmluva
098505922200 Nájomná zmluva k bytu, Mgr. Otília Christovová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Christovová Otília, Mgr. 826,20 € 31.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624115021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hudek František 2,47 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624091420012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marcinčinová Tatiana,Ing. 1,76 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624094120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kopecký Miroslav,RNDr. 1,67 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624120622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michalová Viera, JUDr. 3,40 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624113721012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kordošová Eva,Ing. 3,10 € 25.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028634099720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mrkvicová Gabriela 533,27 € 25.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624090521012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kavecká Anna 0,88 € 30.08.2022 06.09.2022 Zmluva
028624073919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janoštiak Ján, Ing. 2,11 € 30.08.2022 06.09.2022 Zmluva
286505122200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom", k.ú. Vrakuňa, pozemok reg. E-KN p.č. 888 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Markovič Milan, Ing. arch. 114,00 € 06.09.2022 06.09.2022 Zmluva
MAGTS2200318 Licencie AutoCAD" v DNS - Nákup softvérových licencií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 17 730,00 € 05.09.2022 05.09.2023 06.09.2022 Zmluva
286505862200/0099 Uzatvorená dňa 02.09.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Polus - Halašova 16" na pozemku registra "C" KN parc. č. 22030 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marhevka Michal 260,00 € 02.09.2022 06.09.2022 Zmluva
286504022200/0099 zmluva uzatvorená za účelom uloženia VN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21743/2 a registra E-KN parc.č. 21739/1 v k.ú. Staré Mesto k stavbe "Bytový dom na Slovanskej ulicii v Bratislave" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dreamer s.r.o. 50608037 1 530,00 € 08.08.2022 06.09.2022 Zmluva
098505942200 Nájonmá zmluva k bytu Nájomca: Petra Mitošinková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mitošinková Petra 950,76 € 06.09.2022 06.09.2022 Zmluva