Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200327 Nákup sieťových prvkov - Konzolové servery a wireless AP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 iXperta s. r. o., organizačná zložka 48257591 32 381,48 € 31.08.2022 27.11.2022 06.09.2022 Zmluva
286505352200/0099 zmluva uzatvorená za účelomuloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1829/3, 2012/10, 2029/1, 2029/6 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 176,00 € 05.09.2022 06.09.2022 Zmluva
286506992000/00992 Zmena budúcich oprávnených z vecného bremena - vecné bremeno zriadené za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu", k.ú. Vinohrady, pozemky reg. C-KN p.č. 21698/1, p.č. 18121/3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kramárová Ľudmila, Ing. 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
286508552100/00991 Zriadenie VB za účelom uloženia SO 03 Zásobovanie vodou - SO 03.03 Nový verejný vodovod v ul. Obilná, SO 03.04 Rekonštrukcia verejného vodovodu v ul. Obilná, SO 12 Prekládka kanalizácie DN 600 k stavbe "Nové centrum Ružinov - Polyfunkčný bytový dom" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MCP Development, s.r.o. 51821486 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
286506331300/00991 Zmena nehnuteľností - zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 10 Káblové rozvody NN k stavbe "Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava", k.ú. Petržalka, pozemky reg. CKN p.č. 2460, 2464/1, 2464/76, pozemok reg. EKN p.č. 5606/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AQUATERM, spol. s r. o. 31327087 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
286503242200/0099 zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačného zberača k stavbe "Bratislava ,kanalizačný prepoj zberačov E a A" na pozemkoch registra C-KN parc.č. 15681/1, 15681/4, 22221/7 v k.ú. Trnávka , registra E-KN parc.č. 428/200 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 2 492,00 € 08.08.2022 07.09.2022 Zmluva
028624091020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Laja Tomáš 1,76 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634110621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kratochvíla Dalibor 3 804,75 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028624114022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Popovičová Marta 1,44 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028624111719012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Scholzeová Veronika 1,98 € 06.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634099920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vargová Ľubica,Ing. 524,34 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634096320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kučera Matej Christián, Mgr. 260,75 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634120821014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janega Jaroslav 702,14 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
098505522200 Nájomná zmluva k bytu, Marta Popovičová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Popovičová Marta 521,28 € 26.08.2022 07.09.2022 Zmluva
098505532200 Nájomná zmluva k bytu, Veržine Šamirjan Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šamirjan Veržine 521,28 € 26.08.2022 07.09.2022 Zmluva
098505502200 Nájomná zmluva k bytu, Milan Havlík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Havlík Milan 521,28 € 02.09.2022 07.09.2022 Zmluva
2522D20005 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matys Michal,Mgr. 0,00 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGTS2200341 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petrovičová Irena 3 877,57 € 07.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200342 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poláková Ivana 250,00 € 07.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200344 Dohoda o urovaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuzmová Edita 159,05 € 06.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200345 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Studená Lucia 198,60 € 06.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
286500402200/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500402200. Predmetom dodatku je odstránenie v zmluve mylne uvedenej parcely č. 614/13 v čl. I. ods. 3 písm. c) zmluvy a v čl. II. písm. c) zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 0,00 € 07.09.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200325 Nákup sieťových prvkov - Switche Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 40 437,60 € 24.08.2022 02.02.2023 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200326 Firewally Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 50 217,60 € 31.08.2022 19.08.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGBO2200053 Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov na území mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 0,00 € 02.09.2022 27.04.2027 08.09.2022 Zmluva
SIDaI/15 Garantované pripojenie do MOS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 07.09.2022 09.09.2026 08.09.2022 Zmluva
048804852200 Kúpna zmluva č. 04 88 0485 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šoltýs Andrej,Mgr. 5 280,00 € 08.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 Zmluva
288804682200/0099 Predmetom zmluvy je zaťaženie pozemkov C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 - ostatné plochy vo výmere 61 m2 a parc. č. 1956/7 - ostatné plochy vo výmere 405 m2, stavebným objektom SO 10 Areálová komunikácia a spevnené plochy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Razsochy Development, s. r. o. 53649133 13 840,20 € 22.08.2022 09.09.2022 Zmluva
058803602200 Predmetom kúpnej zmluvy je nadobudnutie nehnuteľností, v k. ú. Petržalka, a to stavby so súpis. č. 3357, administratívno-prevádzkové centrum a pozemkov registra "C" KN parc. č. 5794/12 a 5794/23, zapísaných na LV č. 2598. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brati 31745539 1 027 245,00 € 08.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 Zmluva
078305752200 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 12b na prízemí objektu vo výmere 309,40 m2, LV č. 847, v podiele: 1/1, nachádzajúceho sa na Batkovej ulici, súpisné číslo 1188, orientačné číslo 2, v Bratislave, k.ú. Dúbravka na pozemku parc. č. 2886 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 1 290,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva