Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
078301282200 Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov č. 07 83 0128 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov v stavbe súp. č. 7723 postavenej na pozemku parc. č. 21466/1, k. ú. Staré Mesto, ďalej pozemku parc. č. 21466/9 o výmere 35 m?, k. ú. Star Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VOXAR s. r. o. 44989890 12 324,00 € 06.07.2022 10.08.2022 Zmluva
078307851100 Dodatokom č. 078307851102 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078307851100, sa rozširuje predmet nájmu - nebytové priestory vo výmere 318,30 m?, nachádzajúcich sa v objekte Bagarovej ul., súp. č. 1183, orientačné č. 20 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, p Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločenstvo kresťanov Christiana 31752012 3 879,00 € 04.07.2022 10.08.2022 Zmluva
402000622 Kúpna zmluva č. 4 02 0006 22, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. C KN parc. č. 15096/220, k. ú. Trnávka v prospech spoločnosti LINEA Property, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LINEA Property, s.r.o. 31322247 0,00 € 06.07.2022 10.08.2022 Zmluva
028624111021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kučera Tomáš, Ing., CSc. 4,10 € 08.08.2022 10.08.2022 Zmluva
028634113321011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vitázek Klement,Ing., PhD. 288,65 € 08.08.2022 10.08.2022 Zmluva
028634113621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marček Chorvátová Alžbeta, doc., PhD 847,80 € 08.08.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGSP2200042 Oprava 10 nájomných bytov na Rezedovej ul. č. 3 v Bratislave“, časť č. 1, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELINSS, s. r. o. 44899831 69 967,93 € 26.07.2022 22.09.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGSP2200043 Oprava 12 nájomných bytov v Bratislave, časť č. 2 - v sume 55 749,73 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELINSS, s. r. o. 44899831 66 899,68 € 26.07.2022 22.09.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGSP2200044 Oprava 8 nájomných bytov v Bratislave, časť č. 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELINSS, s. r. o. 44899831 67 063,57 € 26.07.2022 22.09.2022 10.08.2022 Zmluva
118804412200 Protokol č. 11 88 0441 22 00, ktorého predmetom je zverenie nehnuteľností v k. ú. Trnávka, a to pozemku reg. C KN parc. č. 16948/29 a stavby so súp. č. 4312 a nehnuteľností v k. ú. Nivy, a to pozemku reg. C KN parc. č. 10132/20 a stavby so súp. č. 17533. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 09.08.2022 10.08.2022 Zmluva
058804742200 Zmluva č. 05 88 0474 22 00, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k SO 05 a SO 105 vonkajšie osvetlenie v k. ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VENET, a.s. 35795069 0,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGTS2200316 SLUŽBA PRIDELENIA IP ADRIES Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 2 373,60 € 25.07.2022 01.08.2025 11.08.2022 Zmluva
MAGBO2200048 Zmluva o spolupráci na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Swiss Re Managment AG 48293270 0,00 € 11.08.2022 23.10.2022 11.08.2022 Zmluva
MAGDG2200303 Zmluva o poskytnutí dotácie - GV Prevencia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Prima 31789650 0,00 € 10.08.2022 31.12.2022 11.08.2022 Zmluva
286507042000/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507042000/0099, uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba "Bytový dom - Železničná", k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železničná s. r. o. 53683196 0,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Zmluva
098503862200 Nájomná zmluva k bytu; nájomca: Tesárová Lea, Smolka Peter Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tesárová Lea 854,76 € 04.07.2022 11.08.2022 Zmluva
MAGTS2200313 OLO - Event Cvičko ZoS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratk 00681300 1,00 € 10.08.2022 13.08.2022 12.08.2022 Zmluva
MAGBO2200049 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava a klientom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. Predmetom Dodatku č. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 0,00 € 01.08.2022 31.12.2023 12.08.2022 Zmluva
286502582200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a NTL plynovej prípojky k stavbe "Rodinný dom_ZO_zmena" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kukura Marek, Ing. 500,00 € 11.08.2022 12.08.2022 Zmluva
286503832200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k dočasnej stavbe "SZ vodičov MHD Slávičie údolie, ul. Staré Grunty BA - Karlova Ves" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová sp 00492736 1 585,00 € 11.08.2022 12.08.2022 Zmluva
286504462200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky, drobná stavba "Prekládka elektroprípojky zo vzdušného vedenia do podzemného", k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok reg. E-KN p.č. 606/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Korchyn Vladyslav 205,00 € 11.08.2022 12.08.2022 Zmluva
MAGBO2200038 Dodatok e. 1 MAGBO2200038 k Zmluve o spolupráci e. MAGBO1800004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wayden, s.r.o. 46075453 0,00 € 11.08.2022 25.07.2024 13.08.2022 Zmluva
288803482200/0099 Zriadenie vecného bremena v prospech Lenar, a. s. ako stavebníka stavby Administratívna budova Triangel 2-1.etapa, Pribinova ul. Bratislava., ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na pozemku p.č. 9165/42 a 21293/58 k. ú. Staré Mesto presah stavby. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lenar, a.s. 50957716 11 160,84 € 11.08.2022 15.08.2022 Zmluva
118804782200 Protokol č. 11 88 0478 22 00, ktorého predmetom je zverenie pozemku reg. C KN parc. č. 15581 - ostatná plocha vo výmere 5 558 m2, k. ú. Ružinov do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 11.08.2022 15.08.2022 Zmluva
248802962200/0099 Zmluvou príde k prekládke verejných vodovodov na Bosákovej ulici DN800, na Romanovej ulici DN800 a DN400, na premostení Kutlíkova ulica DN800 a na Betliarskej ulici DN500, k. ú. Petržalka, bezodplatne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Zmluva
288805042200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0504 22 00/0099, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok reg. C KN parc. č. 22104, k. ú. Trnávka, LV č. 1040. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhlár Marek, Ing. 2 968,35 € 11.08.2022 15.08.2022 Zmluva
098503992200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mgr. Barbara Balanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balanová Barbara, Mgr. 745,92 € 28.06.2022 15.08.2022 Zmluva
098503962200 Nájomná zmluva k bytu, nájomca: Jozefína Kuropatová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuropatová Jozefína 520,92 € 04.07.2022 15.08.2022 Zmluva
228612020 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2 86 1 2020 Jadrová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Koniar Tomáš 2 828,22 € 15.08.2022 15.08.2022 Zmluva
088304192200 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "C" KN parc. č. 2243/1 - záhrady, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 40 m?, zapísaný na LV č. 1656. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z. 52629988 12,00 € 09.08.2022 16.08.2022 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »