Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
MAGBO2200059 Dohoda o podmienkach úpravy èasti prejazdného úseku cesty 1. triedy I/61 Bajkalská ulica pre úèely stavby Business Center Bajkal 2 è. 24 67 0390 22 00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVKARPATIA, s.r.o. 30840848 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 19.09.2022 31.12.2023 22.09.2022 Zmluva
048804772200 Kúpnou zmluvou bol do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich prevedený pozemok C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3 - ostatná plocha vo výmere 43 m2, LV č. 3758. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poltársky Peter 8 525,18 € 26.08.2022 12.07.2022 22.09.2022 Zmluva
288804332200 Predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, výstupu, prechodu, prejazdu, vjazdu, výjazdu a prejazdu nákladnými motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 4921/32 a 4921/34 k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 21 256,49 € 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200060 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ZM/2017/0282 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národná diaľničná spoločnosť, a.s 35919001 0,00 € 24.08.2022 08.09.2027 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200061 Dodatok č. 1 k memorandu (projekt dostupného bývania) - prizvanie ďalších partnerov (MVO) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Proti prúdu 36068781 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200056 Bezodplatná zmluva o spolupráci s Depaul Slovensko n.o. - dostupné bývanie rozširovanie (dodatok č. 1 k memorandu) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200055 Zmluva o spolupráci s organizáciou Odyseus, o.z. - dostupné bývanie rozširovenie (dodatok k memorandu č. 1) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odyseus, s. r. o. 44824521 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGTS2200276 Zmluva o poskytovaní služieb, ktorá sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Komplexné ošetrenie stromov uličných stromoradí orezom vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu na 2 lokalitách v intraviláne Bratislavy - Jégeho a Štefánik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVASTAV, s. r. o. 46583165 45 696,00 € 02.09.2022 15.08.2023 23.09.2022 Zmluva
MAGTS2200277 Zmluva o poskytovaní služieb,kt. sa uzatvára ako výsledok VO na predmet zákazky "Komplexné ošetrenie stromov uličných stromoradí orezom vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu na 2 lokalitách v intraviláne Bratislavy-Jégeho a Štefánikova 2. časť- Štefánikova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVASTAV, s. r. o. 46583165 33 720,00 € 02.09.2022 15.08.2023 23.09.2022 Zmluva
MAGBO2200057 licenčná zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CVIK, s.r.o. 48095397 0,00 € 21.09.2022 30.06.2027 23.09.2022 Zmluva
248303882200 Zmluva o poskytovaní príspevku č. 24 83 0388 22 00, ktorej predmetom je príspevok poskytovateľov za údržbu Sadu Janka Kráľa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 63 186,08 € 17.08.2022 23.09.2022 Zmluva
MAGBO2200062 Dohoda o príležitostnom spoločnom Verejnom obstarávaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného r 42259088 0,00 € 22.09.2022 30.12.2023 23.09.2022 Zmluva
MAGTS2200339 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Donská 62, Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 300,00 € 08.09.2022 31.12.2030 23.09.2022 Zmluva
MAGTS2200351 Zmluva o pripojení elektrického zariadenia na odbernom mieste: Gorkého 17, BA, EIC kód 24ZZS70906280003 do distribučnej sústavy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 12.08.2022 30.10.2022 26.09.2022 Zmluva
286506272200 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe rodinného domu na ulici 1. mája č. 5 na parcele reg. "C" KN parc. č. 210 v k. ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovarík Daniel 525,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
OVS/2022/1 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s výpožičkou hnuteľných vecí, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 22.07.2022 31.08.2023 26.09.2022 Zmluva
286505102200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registar C-KN parc.č. 22122/1, 22140/1 v k.ú. Ružinova k stavbe BA Trnávka Rádiová NNK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 230,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098506312200 Nájomná zmluva k bytu, Anna Šramková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šrámková Anna 501,72 € 22.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098506432200 Nájomná zmluva k bytu, Gabriela Sulčanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sulčanová Gabriela 521,28 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098505562200 Nájomná zmluva k bytu, Dagmar Kovářová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovářová Dagmar 521,28 € 22.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098506342200 Nájomná zmluva k bytu, Janka Bacušanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bacušanová Janka 788,40 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200303 ZoD č. MAGTS2200303 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 1 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Sedlárska 4 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 35 140,15 € 22.09.2022 22.09.2024 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200304 ZoD č. MAGTS2200304 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 2 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Laurinska 5 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 33 963,30 € 22.09.2022 27.09.2024 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200305 ZoD č. MAGTS2200305 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 3 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Rudnayovo nam. č.4 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 27 750,39 € 22.09.2022 27.09.2024 26.09.2022 Zmluva
2522D20008 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mravčáková Michaela 0,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Zmluva
28880972200/0099 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia NN prípojky pre automoat na cestovné lístky v rozsahu pozemku parc. č. 9150/1 o výmere cca 7 m2, k. ú. Staré Mesto, odplatu znáša investor. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spojené štáty americké nezadané 0,00 € 21.09.2022 27.09.2022 Zmluva
248801642200 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia NN prípojky pre automoat na cestovné lístky v rozsahu pozemku parc. č. 9150/1 o výmere cca 7 m2, k. ú. Staré Mesto, odplatu znáša investor. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spojené štáty americké nezadané 0,00 € 21.09.2022 27.09.2022 Zmluva
048804842200 Kúpna zmluva č. 04 88 0484 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRS, a.s. 35721243 101 250,00 € 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 Zmluva
MAGTS2200306 Zmluva o dielo č. MAGTS2200306 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 4 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Uršulínska11 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 7 029,72 € 21.09.2022 27.09.2024 27.09.2022 Zmluva
118802412200 Protokol č. 11 88 0241 22 00 o vrátení majetku - pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10372, k. ú. Staré Mesto zo správy MČ Bratislava-Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mest 00603147 0,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Zmluva