Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
078305762200 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 12b na prízemí objektu vo výmere 309,40 m2, LV č. 847, v podiele: 1/1, nachádzajúceho sa na Batkovej ulici, súpisné číslo 1188, orientačné číslo 2, v Bratislave, k.ú. Dúbravka na pozemku parc. č. 2886 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Líška Peter, Ing. 1 290,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
088304492200 Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0449-22-00, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 971 - ostatná plocha vo výmere 436 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KoZa v Háji 51641721 1,00 € 22.08.2022 09.09.2022 Zmluva
078305992200 Zmluva o nájme nebytových priestorov vstupná hala na 1. nadzemnom podlaží a pivničné priestory na 1. podzemnom podlaží v stavbe internátu so súp. č. 7814, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 3251, na Donskej ulici, orientačné číslo 62 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FilmCraft, s. r. o. 47614412 2 000,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
048805142200 Kúpna zmluva č. 04 88 0514 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krčma Arnold 5 610,00 € 07.09.2022 07.09.2022 12.09.2022 Zmluva
048804922200 Kúpna zmluva č. 04 88 0492 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mózerová Anna 5 610,00 € 08.09.2022 08.09.2022 12.09.2022 Zmluva
288804722200/0099 Predmetom je budúce zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia elektronabíjacej stanice s príslušenstvom na častiach pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19574,19572 zapís. na LV č. 6747, parc.19580/4,19580/1 zapís. na LV 3610. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 5 354,25 € 08.09.2022 12.09.2022 Zmluva
088801631601 Dodatok č. 08 88 0163 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088801631600, ktorej predmetom je nájom pozemku v k. ú. Poduajské Biskupice, reg. E KN parc. č. 69 v podiele 1/24, LV č. 3837. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nagy Attila 88,75 € 09.09.2022 12.09.2022 Zmluva
MAGTS2200312 Zmluva o dielo Predmetom zákazky je obnova, dobudovanie a spustenie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring pretvorení objektu mosta Apollo (objekt č. 201). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 76 680,00 € 06.09.2022 14.09.2023 13.09.2022 Zmluva
MAGSP2200059 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP2100084 Predmetom dodatku je navýšenie jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Dodatku - Cenník. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 0,00 € 09.09.2022 14.01.2026 13.09.2022 Zmluva
MAGBO2200054 Zmluva o spolupráci Predmetom zmluvy je spolupráca pri realizácií sadových úprav, starostlivosti a údrýby verejnej zelene. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 0,00 € 09.09.2022 14.09.2022 13.09.2022 Zmluva
088304642200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3228 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 14 m2, k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KERTÉSZ Peter 98,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Zmluva
288803612200/0099 Predmetom zmuvy je budúce zaťaženie časti pozemku registra E KN, parc. č. 920/100, druh pozemku ostatné plochy v rozsahu predbežne určenom na 100 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica pod stavebným objektom SO 03 Zjazdný chodník - prístupová komunikácia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horváthová Miriam 1 991,50 € 22.08.2022 13.09.2022 Zmluva
18830719110001 Dodatok č. 18830719110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307191100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
18830717110001 Dodatok č. 18830717110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307171100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
18830718110001 Dodatok č. 18830718110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307181100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK Tower Bratislava s. r. o. 35930691 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
MAGTS2100161 Rámcová zmluva o spolupráci - projektový manažment, inžinierska činnosť, odborná činnosť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 149 300,00 € 10.08.2021 31.12.2021 14.09.2022 Zmluva
088300421700 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN parc. č. 11903/146, ktorý zodpovedá častiam pozemkov registra "E" parc. č. 22006/2 a parc. č. 11892/1, vo výmere 18 m2, k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schmidt Milan, Ing. 0,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Zmluva
088304871900 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088304871900 (pozemok registra "C" KN parc. č. 10122/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, k. ú. Nivy). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hamar Richard, Ing. 0,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Zmluva
088302980400 Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 088302980400, ktorej predmetom bol nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2825/5, k. ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Špačková Milada - SAMARA 34300635 0,00 € 12.07.2022 14.09.2022 Zmluva
088801092101 Dodatok k zmluve o nájme, ktorým sa mení časť predmetu nájmu v Prílohe č.1 "Označenie jednotl. Častí Predmetu nájmu a Reklamných zariadení" - ZMLUVA 6x3 a ZMLUVA CITYLIGHT, a to pozemok reg."E" p.č. 3102, k.ú. Dúbravka a reg."E" p.č. 21759, k.ú. St.Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Akzent BigBoard, a.s. 44540957 0,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Zmluva
088300210100 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č. 088300212100 z dôvodu predaja stavby nachádzajúcej sa na pozemku ku dňu 19.05.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Franco Real Estates s.r.o. 05658888 0,00 € 26.07.2022 14.09.2022 Zmluva
088309311600 Dodatok k zmluve o nájme pozemkov, ktorým sa zužuje predmet nájmu o pozemok registra "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 - ostatné plochy vo výmere 4 954 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pedál 42269164 0,00 € 26.07.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200340 Rámcová dohoda medzi odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a dodávateľom ERIK JV, s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava na dodanie krátkych guľových zásahových zbraní vrátane úplného príslušenstva. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ERIK JV s.r.o. 35735473 129 965,88 € 08.08.2022 07.08.2024 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200347 Kúpna zmluva medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislavy, Prim.nám. 1, 814 99 Bratislava a predávajúcim Todos s.r.o., Brusnicová 12316/20, 831 01 Bratislava. Predmetom zmluvy je Nákup motorového vozidla Pick Up 4x4. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 43 331,76 € 07.09.2022 31.12.2022 14.09.2022 Zmluva
088309311601 Dodatok k zmluve o nájme pozemkov, ktorým sa zužuje predmet nájmu o pozemok registra "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 - ostatné plochy vo výmere 4 954 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pedál 42269164 0,00 € 26.07.2022 14.09.2022 Zmluva
286504992200 Zmluva o zriadení vecného bremen ač.286504992200 uztavorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 694/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Weiner Peter, Ing. 960,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kunderová Veronika,Mgr. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brejčáková Danka,Mgr. 2,38 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šallaiová Mária 3,06 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bencel Rastislav, Ing. 720,20 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva