Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634099620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bertóková Katarína 497,22 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634128422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkaš Štefan,Ing. 850,09 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624069119012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Milán Miroslav 0,55 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624070419012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lánghová Zuzana,Mgr. 0,75 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634036719012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varga Roman, Ing. 784,06 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634111121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fehér Pavel 522,23 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624123421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nackinová Alena 1,29 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634122722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gieciová Lucia 818,68 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634118122014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šoltýs Michal 869,20 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGBO2200043 Darovacia zmluva - bezodplatná, na prijatie daru nemocničných postelí od Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, M 17318424 0,00 € 12.09.2022 31.08.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200352 Rámcová zmluva - Front-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 84 000,00 € 20.09.2022 21.09.2024 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200353 Rámcová zmluva - Back-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 84 000,00 € 20.09.2022 21.09.2024 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200360 ZoS - Dostihový deň 2022 - Cena primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Závodisko, š.p. 31354301 6 000,00 € 21.09.2022 25.09.2022 22.09.2022 Zmluva
048804342200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 4921/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3399 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 1 340 429,60 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
048804352200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 a prevod novovytvorených pozemkov parc. č. 1860/64, 1860/65, 1860/66 a 1860/67 k. ú. Petržalka, ktoré vznikli podľa GP č. 262/2021. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA s.r.o. 31347037 778 466,62 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
048804772200 Kúpnou zmluvou bol do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich prevedený pozemok C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3 - ostatná plocha vo výmere 43 m2, LV č. 3758. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poltársky Peter 8 525,18 € 26.08.2022 12.07.2022 22.09.2022 Zmluva
288804332200 Predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, výstupu, prechodu, prejazdu, vjazdu, výjazdu a prejazdu nákladnými motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 4921/32 a 4921/34 k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 21 256,49 € 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200060 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ZM/2017/0282 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národná diaľničná spoločnosť, a.s 35919001 0,00 € 24.08.2022 08.09.2027 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200061 Dodatok č. 1 k memorandu (projekt dostupného bývania) - prizvanie ďalších partnerov (MVO) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Proti prúdu 36068781 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200056 Bezodplatná zmluva o spolupráci s Depaul Slovensko n.o. - dostupné bývanie rozširovanie (dodatok č. 1 k memorandu) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200055 Zmluva o spolupráci s organizáciou Odyseus, o.z. - dostupné bývanie rozširovenie (dodatok k memorandu č. 1) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odyseus, s. r. o. 44824521 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGTS2200276 Zmluva o poskytovaní služieb, ktorá sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Komplexné ošetrenie stromov uličných stromoradí orezom vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu na 2 lokalitách v intraviláne Bratislavy - Jégeho a Štefánik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVASTAV, s. r. o. 46583165 45 696,00 € 02.09.2022 15.08.2023 23.09.2022 Zmluva
MAGTS2200277 Zmluva o poskytovaní služieb,kt. sa uzatvára ako výsledok VO na predmet zákazky "Komplexné ošetrenie stromov uličných stromoradí orezom vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu na 2 lokalitách v intraviláne Bratislavy-Jégeho a Štefánikova 2. časť- Štefánikova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVASTAV, s. r. o. 46583165 33 720,00 € 02.09.2022 15.08.2023 23.09.2022 Zmluva
MAGBO2200057 licenčná zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CVIK, s.r.o. 48095397 0,00 € 21.09.2022 30.06.2027 23.09.2022 Zmluva
248303882200 Zmluva o poskytovaní príspevku č. 24 83 0388 22 00, ktorej predmetom je príspevok poskytovateľov za údržbu Sadu Janka Kráľa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 63 186,08 € 17.08.2022 23.09.2022 Zmluva
MAGBO2200062 Dohoda o príležitostnom spoločnom Verejnom obstarávaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného r 42259088 0,00 € 22.09.2022 30.12.2023 23.09.2022 Zmluva
MAGTS2200339 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Donská 62, Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 300,00 € 08.09.2022 31.12.2030 23.09.2022 Zmluva
MAGTS2200351 Zmluva o pripojení elektrického zariadenia na odbernom mieste: Gorkého 17, BA, EIC kód 24ZZS70906280003 do distribučnej sústavy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 12.08.2022 30.10.2022 26.09.2022 Zmluva
286506272200 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe rodinného domu na ulici 1. mája č. 5 na parcele reg. "C" KN parc. č. 210 v k. ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovarík Daniel 525,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
OVS/2022/1 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s výpožičkou hnuteľných vecí, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 22.07.2022 31.08.2023 26.09.2022 Zmluva