Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2200028 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri umiestnení Podmieoujúcej investície, ako aj jej povolení, realizácii a kolaudácii, s prípadnými zmenami, doplnkami a úpravami, ktoré vyplynú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a jej následnom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MCP Development, s.r.o. 51821486 0,00 € 19.07.2022 30.05.2032 22.07.2022 Zmluva
MAGSP2200037 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2200011 na Podzemné garáže Uršulinska 2 - odstránenie zatekania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 7 226,18 € 15.07.2022 30.09.2022 22.07.2022 Zmluva
058804112200/0099 Zmluva uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa stavby so súpis. č. 18265 - bufet, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 4358/66 a na časti pozemku parc. č. 4358/1 k. ú. Trnávka, zapísaného na LV č. 5276, za kúpnu cenu 26 663,16 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hukel Miroslav, Ing., PhD. 0,00 € 07.07.2022 22.07.2022 Zmluva
MAGBO2200037 O sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v ZD MČ Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 22.07.2022 25.07.2027 22.07.2022 Zmluva
MAGTS2200256 Rámcová zmluva na služby aplikácie biocídneho výrobku na báze BTI helikoptérou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETONICS S.A. s.r.o. 51807955 30 000,00 € 21.07.2022 11.07.2024 22.07.2022 Zmluva
038804312200 Zámennou zmluvou príde k zámene pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta parc.č . 3726/7,8,9, 3724/2 k. ú. Petržalka, za pozemky vo vlastníctve spoločnosti MB trade EU s.r.o. parc. č. 3724/4, 3725/2 k. ú. Petržalka s finančným vyrovnaním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MB trade EU s.r.o. 48213713 10 337,54 € 15.07.2022 22.07.2022 Zmluva
1903/2022 Zmluva na refundáciu miezd pracovníkov SO pre IROP KM Bratislava- REACT-EÚ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho 50349287 46 135,24 € 21.07.2022 31.12.2022 25.07.2022 Zmluva
MAGDG2200136 Zmluva o poskytnutí dotácie - GV Deti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Raná starostlivosť, n.o. 37886410 1 520,00 € 13.07.2022 31.12.2022 25.07.2022 Zmluva
MAGDG2200134 Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športových ihrisk" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biskupice si pomáhajú, o.z. 50103652 85 000,00 € 25.07.2022 31.12.2022 25.07.2022 Zmluva
MAGDG2200257 Zmluva o poskytnutí dotácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 7 300,00 € 20.07.2022 31.12.2022 25.07.2022 Zmluva
048801682201 Dodatok č. 04 88 0168 22 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0168 22 00 na pozemok reg. C KN parc. č. 11371/62 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m? k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bobovník Daniel, Ing. 0,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Zmluva
MAGTS2200267 Dodatok č.2 k zmluve MAGTS2100268. Dodanie 2ks prístupov pre terminály v parkomate na Nám. Franza Liszta + 2ks prístupov pre terminály v parkomate na Tyršovom nábreží - parkovacia politika. Doba neurčitá. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Československá obchodná banka, a.s. 36854140 0,00 € 25.07.2022 31.12.2023 26.07.2022 Zmluva
MAGTS2200268 Dodatok č.3 k zmluve MAGTS2100268. Dodanie POS terminálov pre klientské miesta, miestne úrady a magistrát - parkovacia politika. Doba neurčitá. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Československá obchodná banka, a.s. 36854140 0,00 € 25.07.2022 31.12.2023 26.07.2022 Zmluva
286504382200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbe "Rodinné domy Hradská" na pozemku reg. E-KN parc. č. 888 v k.ú. Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 887,00 € 25.07.2022 26.07.2022 Zmluva
088304292200 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0429 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "E" KN parc. č. 7915 - zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 33 m?, zapísaný na LV č. 8925. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 165,00 € 22.07.2022 26.07.2022 Zmluva
088304242200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN,parc. č. 8883, parc. č. 8889, parc. č. 8958, parc. č. 8962, parc. č. 8964, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 7003. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lukáš Hulanský – Víno Hulanský 52245551 181,24 € 18.07.2022 26.07.2022 Zmluva
286504042200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia IS - IO 203.1 Verejná splašková kanalizácia a IO 204.1 Verejný vodovod k stavbe "Polyfunkčný súbor Agátová, ul. Na Vrátkach" na pozemku reg. C-KN p.č. 3410/2 a reg. E-KN p. č. 2121/100 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG Real Estate s.r.o. 54388961 2 436,00 € 25.07.2022 26.07.2022 Zmluva
286504512200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia optického kábla k stavbe "Dátové prepojenie Karácsonyiho paláca a trafostanice Grasalkovičovho paláca" na pozemku reg. C-KN parc. č. 7721/1 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kancelária prezidenta SR 30845157 0,00 € 25.07.2022 26.07.2022 Zmluva
286504502200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Elektrické prepojenie Karácsonyiho paláca a trafostanice Grasalkovičovho paláca" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 7721/1 a 7721/39 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kancelária prezidenta SR 30845157 0,00 € 25.07.2022 26.07.2022 Zmluva
B-09/2022 úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave nasledovných zložiek komunálneho odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 50383230 0,00 € 13.07.2022 27.07.2027 26.07.2022 Zmluva
919044422 Prechodné ubytovanie v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šipošová Melánia 1 055,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Zmluva
612022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Marcel Matušík Svadobý obrad Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matušík Marcel 300,00 € 18.07.2022 20.07.2022 26.07.2022 Zmluva
028624111622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bori Michal 1,93 € 26.07.2022 27.07.2022 Zmluva
028624111819012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dusik Anton 1,98 € 26.07.2022 27.07.2022 Zmluva
028634111221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Parolly Jozef 222,23 € 26.07.2022 27.07.2022 Zmluva
028633379912012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Parolly Jozef 222,23 € 26.07.2022 27.07.2022 Zmluva
MAGDG2200297 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KASPIAN 42129681 53 260,00 € 27.07.2022 31.12.2022 27.07.2022 Zmluva
MAGTS2200254 Rámcová dohoda MAGTS2200254 ako výsledok verejného obstarávanie pre predmet zákazky: "Dodanie interiérových košov". Trvanie zmluvného vzťahu je 6 kal. mes., resp. do vyčerpania fin. limitu dohody. https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25207/summary Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EXIMA, spol. s.r.o 31622666 78 000,00 € 10.07.2022 06.01.2023 27.07.2022 Zmluva
286503732200 Zmluva uzatvorneá za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra E-KN parc.č. 21696/1 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varga Ondrej, Ing. 320,00 € 25.07.2022 28.07.2022 Zmluva
MAGTS2200226 Nákup tabliet Culinex Ta Plus s účinnou látkou Bti, min. 5000 blistrov po 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Culinex Becker GmbH DE811566199 17 400,00 € 22.07.2022 10.07.2022 28.07.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »