Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
2522D20005 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matys Michal,Mgr. 0,00 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGTS2200341 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petrovičová Irena 3 877,57 € 07.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200342 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poláková Ivana 250,00 € 07.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200344 Dohoda o urovaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuzmová Edita 159,05 € 06.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200345 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Studená Lucia 198,60 € 06.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
286500402200/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500402200. Predmetom dodatku je odstránenie v zmluve mylne uvedenej parcely č. 614/13 v čl. I. ods. 3 písm. c) zmluvy a v čl. II. písm. c) zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 0,00 € 07.09.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200325 Nákup sieťových prvkov - Switche Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 40 437,60 € 24.08.2022 02.02.2023 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200326 Firewally Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 50 217,60 € 31.08.2022 19.08.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGBO2200053 Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov na území mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 0,00 € 02.09.2022 27.04.2027 08.09.2022 Zmluva
SIDaI/15 Garantované pripojenie do MOS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 07.09.2022 09.09.2026 08.09.2022 Zmluva
048804852200 Kúpna zmluva č. 04 88 0485 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šoltýs Andrej,Mgr. 5 280,00 € 08.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 Zmluva
288804682200/0099 Predmetom zmluvy je zaťaženie pozemkov C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 - ostatné plochy vo výmere 61 m2 a parc. č. 1956/7 - ostatné plochy vo výmere 405 m2, stavebným objektom SO 10 Areálová komunikácia a spevnené plochy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Razsochy Development, s. r. o. 53649133 13 840,20 € 22.08.2022 09.09.2022 Zmluva
058803602200 Predmetom kúpnej zmluvy je nadobudnutie nehnuteľností, v k. ú. Petržalka, a to stavby so súpis. č. 3357, administratívno-prevádzkové centrum a pozemkov registra "C" KN parc. č. 5794/12 a 5794/23, zapísaných na LV č. 2598. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brati 31745539 1 027 245,00 € 08.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 Zmluva
078305752200 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 12b na prízemí objektu vo výmere 309,40 m2, LV č. 847, v podiele: 1/1, nachádzajúceho sa na Batkovej ulici, súpisné číslo 1188, orientačné číslo 2, v Bratislave, k.ú. Dúbravka na pozemku parc. č. 2886 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 1 290,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
078305762200 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 12b na prízemí objektu vo výmere 309,40 m2, LV č. 847, v podiele: 1/1, nachádzajúceho sa na Batkovej ulici, súpisné číslo 1188, orientačné číslo 2, v Bratislave, k.ú. Dúbravka na pozemku parc. č. 2886 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Líška Peter, Ing. 1 290,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
088304492200 Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0449-22-00, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 971 - ostatná plocha vo výmere 436 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KoZa v Háji 51641721 1,00 € 22.08.2022 09.09.2022 Zmluva
078305992200 Zmluva o nájme nebytových priestorov vstupná hala na 1. nadzemnom podlaží a pivničné priestory na 1. podzemnom podlaží v stavbe internátu so súp. č. 7814, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 3251, na Donskej ulici, orientačné číslo 62 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FilmCraft, s. r. o. 47614412 2 000,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
048805142200 Kúpna zmluva č. 04 88 0514 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krčma Arnold 5 610,00 € 07.09.2022 07.09.2022 12.09.2022 Zmluva
048804922200 Kúpna zmluva č. 04 88 0492 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mózerová Anna 5 610,00 € 08.09.2022 08.09.2022 12.09.2022 Zmluva
288804722200/0099 Predmetom je budúce zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia elektronabíjacej stanice s príslušenstvom na častiach pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19574,19572 zapís. na LV č. 6747, parc.19580/4,19580/1 zapís. na LV 3610. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 5 354,25 € 08.09.2022 12.09.2022 Zmluva
088801631601 Dodatok č. 08 88 0163 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088801631600, ktorej predmetom je nájom pozemku v k. ú. Poduajské Biskupice, reg. E KN parc. č. 69 v podiele 1/24, LV č. 3837. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nagy Attila 88,75 € 09.09.2022 12.09.2022 Zmluva
MAGTS2200312 Zmluva o dielo Predmetom zákazky je obnova, dobudovanie a spustenie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring pretvorení objektu mosta Apollo (objekt č. 201). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 76 680,00 € 06.09.2022 14.09.2023 13.09.2022 Zmluva
MAGSP2200059 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP2100084 Predmetom dodatku je navýšenie jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Dodatku - Cenník. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 0,00 € 09.09.2022 14.01.2026 13.09.2022 Zmluva
MAGBO2200054 Zmluva o spolupráci Predmetom zmluvy je spolupráca pri realizácií sadových úprav, starostlivosti a údrýby verejnej zelene. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 0,00 € 09.09.2022 14.09.2022 13.09.2022 Zmluva
088304642200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3228 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 14 m2, k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KERTÉSZ Peter 98,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Zmluva
288803612200/0099 Predmetom zmuvy je budúce zaťaženie časti pozemku registra E KN, parc. č. 920/100, druh pozemku ostatné plochy v rozsahu predbežne určenom na 100 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica pod stavebným objektom SO 03 Zjazdný chodník - prístupová komunikácia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horváthová Miriam 1 991,50 € 22.08.2022 13.09.2022 Zmluva
18830719110001 Dodatok č. 18830719110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307191100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
18830717110001 Dodatok č. 18830717110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307171100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
18830718110001 Dodatok č. 18830718110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307181100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK Tower Bratislava s. r. o. 35930691 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
MAGTS2100161 Rámcová zmluva o spolupráci - projektový manažment, inžinierska činnosť, odborná činnosť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 149 300,00 € 10.08.2021 31.12.2021 14.09.2022 Zmluva