Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028624119522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hencová Andrea 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624118022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petrová Dana, Ing. 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vedrödy Peter,Mgr. 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matlonová Zuzana,PhDr. 453,27 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oravcová Dana 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624122822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kelemen Pavel,Ing. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žigová Ĺudmila 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimáková Valéria,RNDr. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smatanová Jana, Ing. 719,74 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žitnay Jakub, Mgr. 918,43 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rydlová Alena 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
288805372200 Zmluvou sa strany dohodli na zrušení vecn. bremena na nehnuteľnostiach na Rajskej ulici 6 v Bratislave vo vlastníctve povinného z vecného bremena zriadeného v prospech hlavného mesta ako oprávneného z vecného bremena a úprave súvisiacich práv a povinností Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centre Investment, s. r. o. 44938969 0,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200355 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tóth Milan 150,00 € 14.09.2022 31.12.2022 16.09.2022 Zmluva
286505072200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505072200/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Prístupová cesta k rodinným domom" a "2 rodinné domy", na pozemku reg. C-KN parc. č. 429/2, k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DomBytDevelopment, s.r.o. 36831026 24,00 € 16.09.2022 16.09.2022 Zmluva
2522D20007 finančný dar vo výške 50.000,- EUR na Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 16.09.2022 16.09.2022 Zmluva
MAGTS2200356 Predmetom zmluvy je dodanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii hygienického zariadenia na kuchynku. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krobot Jaromír 1 100,00 € 14.09.2022 31.12.2022 20.09.2022 Zmluva
048805152200 Kúpna zmluva č. 04 88 0515 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/17 a parc. č. 12932/18. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. 17318645 11 880,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
078304952200 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0495 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o výmere 151,60 m2 v budove súpisné číslo 419 na Bielej ulici 6, postavenej na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 21 v k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DONET,s.r.o. 35732636 4 876,80 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
048805282200 Kúpna zmluva č. 04 88 0528 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/19 a parc. č. 12932/20. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hušková Silvia, Mgr. 11 880,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
078305002200 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov vo výmere 126,68 m? v stavbe súpis. č. 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 35 v k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lekáreň u Salvatora, n.o. 54675812 17 694,60 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
048805292200 Kúpna zmluva č. 04 88 0529 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hnáta Róbert 7 260,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
088304322200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 50 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3 m2, k. ú. Devínska Nová Ves, zapísaný na LV č. 5310, účel nájmu vybudovanie a užívanie kontajnerového stojiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správcovské bratislavské družstvo 35803843 15,00 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
MAGTS2200336 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy na Na Jurigovom nám. DS KOTVA,,. číslo zmluvy: 122219054 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 273,02 € 02.08.2022 31.12.2022 20.09.2022 Zmluva
286506012200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 20.09.2022 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom-zmena dokončenej stavby nadstavbou a staveb. úpravami" na pozemku reg. E-KN parc. č. 843/18 v k.ú. Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Setvák Ľuboš 81,00 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
038804472200 Zámenná zmluva č. 03 88 0447 22 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov reg. „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10372, 10374/5 a 10374/1 za parc. č. 11903/284, 11903/283 a 22000/36, k. ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsb 42267145 15 457,53 € 19.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
286500302200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodné prípojky - ul. Leopolda Jablonku" v k.ú. Devínaska Nová Ves na pozemku reg. E KN p.č. 3798/279 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Duraj Ján,JUDr. 262,00 € 21.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200350 Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostých a strážnych služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy na24 mesiacov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 2 054 016,00 € 19.09.2022 30.09.2024 21.09.2022 Zmluva
028634099020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kahan Martin, Mgr. 260,10 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624115421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkašovská Alena 2,39 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634096020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Filová Karin 281,53 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva