Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200293 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu mestskej ubytovne Fortuna - 1. Energetická obnova budovy / 2. Modelová rekonštrukcia jedného podlažia v obytnom trakte /3. passport elektroinštalácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r 35893303 0,00 € 29.07.2022 30.04.2022 04.08.2022 Zmluva
MAGTS2200298 Zmluva upravuje spoluprácu Mestskej ubytovne Fortuna s organizáciou Priatelia Zeme - SPZ, zmluva o poskytovaní služieb platí v rozpočtovom roku 2022-2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Priatelia Zeme - SPZ 35529261 5 000,00 € 25.07.2022 24.07.2024 04.08.2022 Zmluva
MAGDG2200296 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov a spolupráci č. MAGDG2200296 rekonštrukcia Karloveskej knižnice, Jurigovom nám. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 60 000,00 € 19.07.2022 31.12.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGBO2200040 Výrobky IKEA - Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 24.06.2022 24.06.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200271 Prvá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 14 700,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200272 Druhá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 17 820,00 € 03.08.2022 16.12.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200273 Tretia časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 7 200,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200274 Štvrtá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 16 080,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200275 Piata časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 10 850,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200286 WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 99 505,20 € 29.07.2022 25.07.2022 08.08.2022 Zmluva
088304232200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN,parc. č. 9360 k. ú. Rača, zapísané na LV č. 7003, parc. č. 9270, parc. č. 9261, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 10625. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Burian Matúš 89,50 € 03.08.2022 08.08.2022 Zmluva
088304252200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN,parc. č. 8664 vo výmere 542 m?, druh pozemku: vinica, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 10625. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chvostek s. r. o. 47440741 4,31 € 03.08.2022 08.08.2022 Zmluva
MAGBO2100114 Zmluva o spolupráci - výjazd na Panónksu - úprava práv a povinností pri príprave, povolení, realizácii a kolaudácii Stavby a odovzdanie Hlavnému mestu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Južné mesto IS s.r.o. 46732489 0,00 € 04.08.2022 31.01.2024 08.08.2022 Zmluva
MAGDG2200295 Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/012/2022 o poskytnutí finačného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku domácej opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným posky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OPATRÍME VÁS n.o. 50001868 37 797,12 € 27.07.2022 31.12.2022 08.08.2022 Zmluva
048804272200 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto, registra „C" KN, parc. č. 2280/6 vo výmere 67 m2 a pozemku registra „C" KN, parc. č. 2285/6 vo výmere 19 m2, vzniknutého na základe Geometrického plánu č. 12/03/2021. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SU living s.r.o. 50374893 47 384,28 € 25.07.2022 25.07.2022 08.08.2022 Zmluva
286503622200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503622200/0099, uzatvorená za účelom uloženia VN a NN rozvodu v rámci stavby "Trafostanica, VN rozvody, NN rozvody" na pozemku reg. C-KN parc. č. 228/6, k.ú. Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fatrex Real s.r.o. 46787194 1 653,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
048804452200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 2386/51 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656, za kúpnu cenu 3 000,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Raučina Štefan, Ing.CSc. 3 000,00 € 25.07.2022 25.07.2022 08.08.2022 Zmluva
MAGTS2200263 Dohoda o ukončení dohody o spolupráci č. 248801572200. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 11.07.2022 20.07.2022 08.08.2022 Zmluva
286503412200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku reg. C-KN p.č. 410/7, LV č. 847, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 85,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
288803332200/0099 Predmetom zmluvy je budúce zriadenie vecného bremena práva uloženia vonkajších inžinierskych objektov na časti pozemku parc. č. 9134/17 k. ú. Nivy, v rozsahu cca 25 m2, pre účely stavby "Komplex Portum" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Portum Towers, s.r.o. 36666467 0,00 € 25.07.2022 08.08.2022 Zmluva
088801441701 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088801441700 - predmet nájmu: pozemok reg. "E" parc. č. 4750- orná pôda vo výmere 193 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 7887 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ivák Rudolf 123,12 € 21.06.2022 08.08.2022 Zmluva
028634113421012 Zmluva o prevode spoluvlastnickeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bojnová Zuzana 115,01 € 05.08.2022 08.08.2022 Zmluva
MAGTS2200230 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 122207850 v Pruger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 213,30 € 24.06.2022 31.12.2022 09.08.2022 Zmluva
MAGDG2200127 Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova športového areálu ZŠ Lachova pre verejnosť " Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 85 000,00 € 09.08.2022 31.12.2022 09.08.2022 Zmluva
248804262200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti pri dočasnej úprave predstaničného námestia v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to až do doby realizácie víťazného návrhu projektu rozvoja ŽST Bratislava Hlavná stanica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Zmluva
MAGSP2200048 Dodatok č. 1 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Zmena zloženia skupiny dodávateľov „Združenie NS MHD Petržalka“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z 50614339 0,00 € 03.08.2022 31.12.2024 09.08.2022 Zmluva
MAGSP2200049 Dodatok č. 2 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Metodické usmernenie k navýšeniu ceny diela z dôvodu vplyvu mimoriadnych udalostí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z 50614339 0,00 € 03.08.2022 31.12.2024 09.08.2022 Zmluva
2522D20003 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 1 400,00 € (slovom: tisícštyristo eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rich Solutions, s. r. o. 48062278 1 400,00 € 08.08.2022 09.08.2022 Zmluva
MAGTS2200215 Tyršovo nábrežie OM20011485 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 07.06.2022 31.12.2030 09.08.2022 Zmluva
078305231200 Dodatokom č. 078305231203 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078305231200, sa zužuje predmet nájmu - nebytové priestory vo výmere 156,55 m?, nachádzajúcich sa na prízemí v objekte Bielej ul., súp. č. 419, orientačné č. 6 v Bratislave, k.ú. Staré Me Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DONET,s.r.o. 35732636 0,00 € 30.06.2022 10.08.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »