Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
409016422 Kúpnou zmluvou boli do bezpodiel. spoluvlastníctva kupujúcich prevedené p.č. C KN v k. ú. Dúbravka, p. č. 1558/5 - zast. plocha a nádvorie vo výmere 2 m2, 1558/4 - zastav. plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 a parc. č. 1570/30 - zast. plocha vo výmere 4 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Regásek Patrik Stavebné práce, opravárenské práce 1 440,00 € 29.06.2022 20.09.2022 Zmluva
048805152200 Kúpna zmluva č. 04 88 0515 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/17 a parc. č. 12932/18. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. 17318645 11 880,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
078304952200 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0495 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o výmere 151,60 m2 v budove súpisné číslo 419 na Bielej ulici 6, postavenej na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 21 v k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DONET,s.r.o. 35732636 4 876,80 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
048805282200 Kúpna zmluva č. 04 88 0528 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/19 a parc. č. 12932/20. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hušková Silvia, Mgr. 11 880,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
078305002200 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov vo výmere 126,68 m? v stavbe súpis. č. 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 35 v k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lekáreň u Salvatora, n.o. 54675812 17 694,60 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
048805292200 Kúpna zmluva č. 04 88 0529 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hnáta Róbert 7 260,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
088304322200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 50 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3 m2, k. ú. Devínska Nová Ves, zapísaný na LV č. 5310, účel nájmu vybudovanie a užívanie kontajnerového stojiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správcovské bratislavské družstvo 35803843 15,00 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
MAGTS2200336 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy na Na Jurigovom nám. DS KOTVA,,. číslo zmluvy: 122219054 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 273,02 € 02.08.2022 31.12.2022 20.09.2022 Zmluva
286506012200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 20.09.2022 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom-zmena dokončenej stavby nadstavbou a staveb. úpravami" na pozemku reg. E-KN parc. č. 843/18 v k.ú. Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Setvák Ľuboš 81,00 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
038804472200 Zámenná zmluva č. 03 88 0447 22 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov reg. „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10372, 10374/5 a 10374/1 za parc. č. 11903/284, 11903/283 a 22000/36, k. ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsb 42267145 15 457,53 € 19.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
286500302200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodné prípojky - ul. Leopolda Jablonku" v k.ú. Devínaska Nová Ves na pozemku reg. E KN p.č. 3798/279 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Duraj Ján,JUDr. 262,00 € 21.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200350 Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostých a strážnych služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy na24 mesiacov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 2 054 016,00 € 19.09.2022 30.09.2024 21.09.2022 Zmluva
028634099020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kahan Martin, Mgr. 260,10 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624115421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkašovská Alena 2,39 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634096020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Filová Karin 281,53 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634099620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bertóková Katarína 497,22 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634128422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkaš Štefan,Ing. 850,09 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624069119012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Milán Miroslav 0,55 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624070419012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lánghová Zuzana,Mgr. 0,75 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634036719012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varga Roman, Ing. 784,06 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634111121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fehér Pavel 522,23 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624123421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nackinová Alena 1,29 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634122722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gieciová Lucia 818,68 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634118122014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šoltýs Michal 869,20 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGBO2200043 Darovacia zmluva - bezodplatná, na prijatie daru nemocničných postelí od Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, M 17318424 0,00 € 12.09.2022 31.08.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200352 Rámcová zmluva - Front-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 84 000,00 € 20.09.2022 21.09.2024 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200353 Rámcová zmluva - Back-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 84 000,00 € 20.09.2022 21.09.2024 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200360 ZoS - Dostihový deň 2022 - Cena primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Závodisko, š.p. 31354301 6 000,00 € 21.09.2022 25.09.2022 22.09.2022 Zmluva
048804342200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 4921/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3399 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 1 340 429,60 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
048804352200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 a prevod novovytvorených pozemkov parc. č. 1860/64, 1860/65, 1860/66 a 1860/67 k. ú. Petržalka, ktoré vznikli podľa GP č. 262/2021. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA s.r.o. 31347037 778 466,62 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva