Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
MAGDG2200297 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KASPIAN 42129681 53 260,00 € 27.07.2022 31.12.2022 27.07.2022 Zmluva
MAGTS2200254 Rámcová dohoda MAGTS2200254 ako výsledok verejného obstarávanie pre predmet zákazky: "Dodanie interiérových košov". Trvanie zmluvného vzťahu je 6 kal. mes., resp. do vyčerpania fin. limitu dohody. https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25207/summary Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EXIMA, spol. s.r.o 31622666 78 000,00 € 10.07.2022 06.01.2023 27.07.2022 Zmluva
286503732200 Zmluva uzatvorneá za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra E-KN parc.č. 21696/1 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varga Ondrej, Ing. 320,00 € 25.07.2022 28.07.2022 Zmluva
MAGTS2200226 Nákup tabliet Culinex Ta Plus s účinnou látkou Bti, min. 5000 blistrov po 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Culinex Becker GmbH DE811566199 17 400,00 € 22.07.2022 10.07.2022 28.07.2022 Zmluva
MAGTS2200290 Dodatok č. 2 k rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb z 31.03.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojčík & Partners BA, s.r.o. 53204786 0,00 € 29.07.2022 31.12.2023 29.07.2022 Zmluva
088304482200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2895/1 - záhrada, vo výmere 1947 m?, k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 2101. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CULTUS Ružinov, a.s. 35874686 1,00 € 29.07.2022 31.07.2022 Zmluva
286504752200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504752200/0099, uzatvorená za účelom uloženia prípojky splaškovej kanalizácie k stavbe "Bytový dom ŠTEDRÁ - novostavba" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 622/100 a 617/100, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEMMING s.r.o. 35825545 2 808,00 € 28.07.2022 01.08.2022 Zmluva
OKDSVB00000876 Zmluva o zriadení vecného bremena, uzatvorená z dôvodu zriadenia vecného bremena pre tretí jazdný pruh na Landererovej ulici v rámci projektu "Obytný súbor Čulenova" a k projektu "Čulenova - New City Center, IV. obytná veža", k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKY PARK RESIDENCES s. r. o. 51467674 0,00 € 18.07.2022 01.08.2022 Zmluva
078302432200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v Bratislave, k. ú . Vinohrady, parc.č. 5345/1 - záhrada, vo výmere 209 m2, zapísaný na LV č.1, za účelom revitaliz. záhrady, údrž. a starostlivosti o pozemok a užív. pozemku ako záhrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šedivý Marek 1 266,00 € 26.07.2022 01.08.2022 Zmluva
088304402200 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0440 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "C" KN parc. č. 4746/69 - ostatné plochy, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 6 m2, zapísaný na LV č. 1656. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lubahaus, s.r.o. 50538357 30,00 € 29.07.2022 01.08.2022 Zmluva
MAGTS2200282 Rámcová dohoda na aplikáciu biocídneho výrobku na báze BTI vzdušne dronom na povrch vodnej hladiny rozptýlením Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETONICS S.A. s.r.o. 51807955 30 000,00 € 01.08.2022 27.07.2024 01.08.2022 Zmluva
028634101921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pipiška Filip 623,38 € 28.07.2022 01.08.2022 Zmluva
028634110922011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Macková Lívia 755,70 € 28.07.2022 01.08.2022 Zmluva
MAGDG2200298 Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200298 na projekt "Rekonštrukcia Kaplnky sv.kríža" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 31781802 40 000,00 € 28.07.2022 31.12.2022 02.08.2022 Zmluva
MAGTS2200287 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovnaím úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 3 600,00 € 19.07.2022 31.12.2022 02.08.2022 Zmluva
MAGSP2200045 ZoS_cyklomost Dúbravka a Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Lamač 00603414 0,00 € 01.08.2022 01.08.2027 02.08.2022 Zmluva
088802012001 Dodatkom prišlo k rozšíreniu predmetu nájmu o pozemky parc. č. 641/17 a nasl. k. ú. Lamač, parc. č. 3446/161 k. ú. Dúbravka, parc. č. 2823/18 a nasl. k. ú. Devínska Nová Ves, k zmene doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a k úprave výšky nájomného. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 27 329,00 € 13.07.2022 02.08.2022 Zmluva
088800842001 Dodatkom prišlo k zmene doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a k úprave výšky nájomného pri pozemku k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 903,00 € 13.07.2022 02.08.2022 Zmluva
286504182200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504182200 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe " Zmena vzdušnej elektrickej prípojky na zemnú NN elektrickú prípojku k rodinnému domu ul. 1.mája č. 3", k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok reg. C-KN p.č. 210 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trnovský Peter 698,52 € 13.07.2022 02.08.2022 Zmluva
92110141805 Dodatok č. 5 k zmluve č. 921101418 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gašpárková Andrea 1 380,00 € 28.07.2022 31.07.2023 02.08.2022 Zmluva
92108341305 Dodatok č. 5 k zmluve č. 921083413 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gaálová Tatiana 2 280,00 € 27.07.2022 02.08.2022 Zmluva
MAGTS2200288 Nákup HW zariadení Mag+MOS = switche Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 64 556,40 € 29.07.2022 31.12.2022 02.08.2022 Zmluva
286503632200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad - obj. D6 - Elektroinštalácia silnoprúdová - Rozšírenie distribučného rozvodu NN, Žižkova 30, Bratislava" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EuroMart DK s.r.o. 47237481 11 641,60 € 02.08.2022 02.08.2022 Zmluva
92108531311 Dodatok č. 11 k zmluve č. 921085313 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horváthová Marta 2 784,00 € 26.07.2022 02.08.2022 Zmluva
92110431906 Dodatok č. 6 k zmluve 921104319 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kubičková Antónia 2 532,00 € 28.07.2022 02.08.2022 Zmluva
92110131812 Dodatok č. 12 k zmluve č. 921101318 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 5 356,00 € 20.07.2022 02.08.2022 Zmluva
286504692200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 02.08.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby "NN prípojka - Vojenský bunker" na pozemku registra "E" KN parc. č. 5195/1 v k.ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pajer Maroš 500,00 € 02.08.2022 03.08.2022 Zmluva
53/2022/KZ Kúpna zmluva č. 53/2022/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN, v k. ú. Vajnory, parc. č. 2919/2 - záhrada, vo výmere 171 m2 a parc. č. 2919/4 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m2, evidované na LV č. 2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orviský Alexej 8 960,00 € 19.07.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200289 INF/Nákup HW pre MAG+MOS - UPS + firewall Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 98 899,20 € 29.07.2022 05.09.2022 03.08.2022 Zmluva
286502042100/0099/1 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia VN prípojky a prípojky plynu k stavbe "Komplex bývania a občianskej vybavenosti, Saratovská ul., Bratislava", k.ú. Dúbravka, pozemok reg. C-KN p.č. 1438, LV č. 847 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENNEL, s. r. o. 44728930 0,00 € 26.07.2022 03.08.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »