Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Prenájom voľného nebytového priestoru - Laurinská 7
  Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou nebytový priestor v Bratislave na Laurinskej 7

  viac

 • Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00
  Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00, ktorého predmetom sú pozemky registra "C" parc. č. 97/2, 98/1, 98/2 v k. ú. Jarovce.

  Uzatvorený dňa: 23. 08. 2019
  Zverejnený dňa: 23. 08. 2019

  viac

 • Dodatok č. 28 88 0228 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena
  Dodatok č. 28 88 0228 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena, ktorého predmetom je pozemok registra "C" parc. č. 2948/83 - ostatné plochy a nádvoria vo výmere 1491 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

  Uzatvorená dňa: 23. 08. 2019
  Zverejnená dňa: 23. 08. 2019

  viac

 • Zmluva o dielo č. MAGTS1900088
  Číslo zmluvy: MAGTS1900088
  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením a pre realizáciu zmeny stavby: „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“
  Objem finančných prostriedkov: 17 664,00 Eur (cena s DPH)
  Dátum účinnosti zmluvy: 23.8.2019
  Dátum skončenia platnosti zmluvy: 22.9.2019

  viac

 • Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505241900
  Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia stavebných objektov k stavbe „Bory Home I“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 2761 v k.ú. Lamač
  Dátum zverejnenia: 22.08.2019

  viac

 • Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505371900
  Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2019 za účelom uloženia stavebných objektov SO 15.1 Pripojovací plynovod, SO 11.1 Vodovodná prípojka, SO 12.1 Prípojka kanalizácie, SO 13 Vonkajšie distribučné rozvody NN k stavbe „Bytové domy Jeséniova ul. - Koliba“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 4982/1, 21680 v k.ú. Vinohrady
  Dátum zverejnenia: 22.08.2019

  viac


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.