Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG 2000083
  Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, z Grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v sume 62 500 eur na úhradu časti nákladov investičnej povahy na projekt „Športové ihriská v areáli ZŠ Rajčianska - Obnova a modernizácia ihrísk určených na šport a rekreáciu verejnosti" realizovaný v roku 2020 ako transfer peňažných prostriedkov príjemcovi v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta na rok 2020.
  Zverejnené dňa 7.8.2020

  viac

 • Zmluva o poskynutí dotácie č. MAGDG 2000095
  Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Združenie pomoc škole Tilgnerova, z Grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v sume 80 000 eur na úhradu časti nákladov investičnej povahy na projekt „Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14" realizovaný v roku 2020 ako transfer peňažných prostriedkov príjemcovi v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta na rok 2020.
  Zverejnené dňa 7.8.2020

  viac

 • Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0380 20 00 č. BKIS 122-2020
  Nájomca: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
  Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.08.2020
  Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Zverejnené dňa. 07.08.2020

  viac

 • Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0422 20 00
  Nájomca: Jiří Štaffa
  Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.08.2020
  Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Zverejnené dňa: 07.08.2020

  viac

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č.GPKULT/24/2020
  Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie občianskemu združeniu Verejný podstavec z Grantového programu Kultúra, vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava, na podporu projektu "Liquid Dogmas / Tekuté dogmy".
  Dátum zverejnenia: 06.08.2020

  viac

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č.GPKULT/41/2020
  Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie občianskemu združeniu NOC ARCHITEKTÚRY z Grantového programu Kultúra, vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava, na podporu projektu "IKONY - fotografie stavieb povojnovej Bratislavy".
  Dátum zverejnenia: 06.08.2020

  viac


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.