Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Zmluva o nájme nebytových priestorov
  Nájom nebytových priestorov v budove Lazaretská 12 v celkovej výmere 1008,84m2 nachádzajúcich sa na 4 poschodí (5NP).

  viac

 • Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0490 21 00
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0490 21 00,ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru č. N902 vo výmere 28,30 m² na prízemí stavby na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6, súpisné číslo 2506, orientačné číslo 6, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 6132.
  Dátum uzatvorenia: 04.01.2022
  Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  Dátum účinnosti: 22.01.2022
  Oddelenie majetkových vzťahov

  viac

 • Zmluva č. 08 88 0845 21 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov
  Zmluva č. 08 88 0845 21 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov, ktorej predmetom sú Objekty SO 11 a SO 53.1 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou MK II. triedy Ivánska cesta a pozemky parc.č. 15850/241-243 ktoré sa nachádzajú pod komunikáciou v k.ú. Trnávka.
  Dátum uzatvorenia: 21.01.2022
  Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  Dátum účinnosti: 22.01.2022
  Oddelenie geodetických činností

  viac

 • Kúpna zmluva č. 04 88 0850 21
  Predmetom kúpnej zmluvy č. 04 88 0850 21 00 je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/36 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
  Dátum uzatvorenia: 21.01.2022
  Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  Dátum účinnosti: 22.01.2022
  Oddelenie majetkových vzťahov

  viac

 • Kúpna zmluva č. UEZ: 247/2021
  Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 247/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 7088/27226.
  Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
  Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  Dátum účinnosti: 22.01.2022
  Oddelenie majetkových vzťahov

  viac

 • Kúpna zmluva č. ÚEZ: 246/2021
  Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 246/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 6644/27270.
  Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
  Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  Dátum účinnosti: 22.01.2022
  Oddelenie majetkových vzťahov

  viac


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.