Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0251-19-00
  Nájomca: Mário Greško / Dátum uzatvorenia 20.05.2019 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Zverejnené: 20.05.2019

  viac

 • Znalecký posudok č. 55/2019 - Ing. Iveta Engelmanová
  stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
  • vecného bremena: práva vybudovania a užívania verejnej rampy na novovzniknutom pozemku „KN C“ parc. č. 7800/24, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 23/2018, k.ú. Staré Mesto, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena

  viac

 • Znalecký posudok č. 3/2019 - Čavojský & Partners, a.s.
  Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť-pozemok CKN 15296/181, k.ú. Nivy m.č.: Ružinov, Bratislava II., zapísaný na LV 4288.

  viac

 • Znalecký posudok č. 18/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
  Stanovenie všeobecnej hodnoty na pozemok na p.č. 22198/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 61m2 a p.č. 22198/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2 v k.ú. Nivy, v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II.

  viac

 • Znalecký posudok č. 35/2019 - FINDEX, s.r.o.
  Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave V, parcely registra „C“ č. 3795, 3796, 3797/2, 3799/2, 3801/1 a 3802, zapísané na LV č. 4833 v k.ú. Petržalka, s celkovou výmerou 887 m2, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.

  viac

 • Znalecký posudok č. 45/2019 - Ing. Iveta Engelmanová
  stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: Pozemok „KN C“ parc. č. 14813/174, 14813/213, k.ú. Trnávka zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Trnávka v podiele 1/1 pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti – vyporiadanie vlastníckych práv medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku

  viac


Informácie v päte