Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Zmluva o dielo č. MAGSP1800012
  Číslo zmluvy: MAGSP1800012
  Predmet zmluvy: „„Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
  Zmluvná strana: UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
  Cena za dielo: 337 059,84 Eur (cena s DPH)
  Dátum uzatvorenia: 21.08.2018
  Dátum zverejnenia: 21.08.2018
  Dátum účinnosti: 22.08.2018
  Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

  viac

 • Zmluva č. OSV/022/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  Číslo zmluvy: MAGDG1800503
  Zmluva o poskytnutí dotácie na integračný projekt „Laický sociálny asistent/ka 2 neverejnému subjektu OZ PRIMA 7 000 eur v rozpočtovom roku 2018. Zmluva č. OSV/022/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve.
  Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2018
  Dátum zverejnenia: 21.08.2018
  Dátum účinnosti: 22.08.2018
  Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018

  viac

 • Zmluva č. OSV/020/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  Číslo zmluvy: MAGDG1800501
  Zmluva o poskytnutí dotácie na integračný projekt „Integrácia ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej aktivizácie Nota bene a Nosiči batožín“ neverejnému subjektu OZ Proti prúdu vo výške 12 550 v rozpočtovom roku 2018.
  Zmluva č. OSV/020/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve.
  Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2018
  Dátum zverejnenia: 21.08.2018
  Dátum účinnosti: 22.08.2018
  Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018

  viac

 • Zmluva č. OSV/019/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  Číslo zmluvy: MAGDG18004500
  Zmluva o poskytnutí dotácie na integračný projekt „Ukonči bezdomovectvo 2018“ neverejnému subjektu OZ Stopa Slovensko vo výške 30 000 eur v rozpočtovom roku 2018.
  Zmluva č. OSV/019/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve.
  Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2018
  Dátum zverejnenia: 21.08.2018
  Dátum účinnosti: 22.08.2018
  Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018

  viac

 • Zmluva č. OSV/017/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  Číslo zmluvy: MAGDG1800498
  Zmluva o poskytnutí dotácie na integračný projekt „Integračný program pre ľudí bez domova“ neverejnému subjektu Depaul Slovensko, n. o. vo výške 33 800 eur v rozpočtovom roku 2018.
  Zmluva č. OSV/017/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve.
  Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2018
  Dátum zverejnenia: 21.08.2018
  Dátum účinnosti: 22.08.2018
  Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018

  viac

 • Zmluva č. OSV/018/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  Číslo zmluvy: MAGDG1800499
  Zmluva o poskytnutí dotácie na integračný projekt „Aplikujeme efektívne riešenie integrácie“ neverejnému subjektu OZ Odyseus vo výške 20 000 eur v rozpočtovom roku 2018.
  Zmluva č. OSV/018/2018 o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve.
  Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2018
  Dátum zverejnenia: 21.08.2018
  Dátum účinnosti: 22.08.2018
  Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018

  viac


Informácie v päte