Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Dodatok č. 1 k zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z28672020
  Dodatok č. 1 k zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z28672020
  Dodatok 1 zmluvy Z28672020
  Objednávateľ: Vlastníci bytov v bytovom dome Jadrová 7 - zastúpenie ITAM s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
  Cena: 2729,42 eur
  Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

  viac

 • Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 28612020
  Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 28612020
  Číslo zmluvy: 28612020
  Objednávateľ: Vlastníci bytov v bytovom dome Jadrová 1 - zastúpenie ITAM s.r.o.
  Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
  Cena: 3199,28 eur
  Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

  viac

 • Dohoda o ukončení zmluvy
  Dohoda o ukončení zmluvy

  viac

 • Zmluva o ubytovaní č. 9-19-0447-22
  Zmluva o poskytnutí ubytovania v ubytovni Kopčany
  Číslo zmluvy: 919044722
  Objednávateľ: Rafaelová Klaudia
  Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
  Cena: 232,00 eur mesačne
  Ubytovňa Kopčany

  viac

 • Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502262200
  Uzatvorená dňa 23.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO-83.SZ NN rozvody pre SZ (sociálne zariadenie ) MHD k stavbe "KOPČIANSKA - JUH, II. stavba Rekonštrukcia komunikácie, Bratislava, Kopčianska ul. Bratislava" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3071/4, pozemok registra „E“ KN parc. č. 5404, LV č. 4833, k.ú. Petržalka
  Číslo zmluvy: 286502262200
  Dodávateľ: Nesto Juh Land Development, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 48179957
  Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
  Cena: 798.- EUR
  Oddelenie dopravných povolení

  viac

 • Zmluva o zriadení záložného práva Agadu – doplnené podanie
  Číslo zmluvy: MAG 7895/2022
  Dodávateľ: AGADU s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 47429577
  Dátum uzatvorenia: 19.05.2022
  Cena: 0.- EUR
  Oddelenie rozvoja bývania

  viac


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.