Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00
  Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, pre každého kupujúceho v ideálnom podiele ½, a to pozemok registra „C“ KN parc. č. 10109/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 v k. ú. Nivy.

  Uzatvorená dňa: 22.05.2018
  Zverejnená dňa: 22.05.2018

  viac

 • Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00
  Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00 , ktorej predmetom je podiel vo výške 1/3 na nehnuteľnosti, pozemku registra „C“ KN parc. č. 792/12 – záhrady o výmere 57 m² v k. ú. Karlova Ves.

  Uzatvorená dňa: 22.05.2018
  Zverejnená dňa: 22.05.2018

  viac

 • Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0398 18 00
  Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0398 18 00 , ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami a strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP č. 2701/2018 cez pozemky registra „E“ katastra nehnuteľností, parc. č. 4109/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m², parc. č. 4201 – ostatné plochy o výmere 14 m² a pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 3651/1 – ostatné plochy o výmere 23 132 m², v k. ú. Karlova Ves.

  Uzatvorená dňa: 22.05.2018
  Zverejnená dňa: 22.05.2018

  viac

 • Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 07. 05. 2018
  Anotácia: Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
  Zverejnené dňa: 22.05.2018
  Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

  viac

 • Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 10. 05. 2018
  Anotácia: Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
  Zverejnené dňa: 22.05.2018
  Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

  viac

 • Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 14. 05. 2018
  Anotácia: Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
  Zverejnené dňa: 22.05.2018
  Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

  viac


Informácie v päte