Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Dodatok č. 08 83 0327 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0327 07 00
  Názov: Dodatok č. 08 83 0327 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0327 07 00
  Nájomca: SG FM, s.r.o., Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
  Dátum uzatvorenia dodatku: 18.03.2019
  Zverejnený dňa: 21.03.2019
  Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia

  viac

 • Prenájom Galérie
  Nájomca: EYEMEDIA s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2019 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 20.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 20.03.2019

  viac

 • Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0091 19 00
  Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Tománkova 2, 4, 6, v zastúpení SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava
  Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.03.2019
  Zverejnená dňa: 20.03.2019
  Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia

  viac

 • Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
  Číslo zmluvy: MAGBO1800024
  Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
  Cena: bezodplatne
  Dátum uzatvorenia: 15.3.2019
  Dátum zverejnenia: 21.3.2019
  Dátum účinnosti: 22.3.2019
  Dátum platnosti do: 22.3.2022

  viac

 • Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0177-19-00
  Nájomca: Michal Topor / Dátum uzatvorenia 19.03.2019/ Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Zverejnené: 20.03.2019

  viac

 • Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0175-19-00
  Nájomca: Bc. Lenka Svobodová / Dátum uzatvorenia 18.03.2019/ Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Zverejnené: 20.03.2019

  viac


Informácie v päte