Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Dodatok č.1 (MAGBO2100079) k Zmluve o spolupráci č. MAGBO1900066
  úprava práv a povinností v rámci spolupráce zmluvných strán pri vybudovaní integrovanej zastávky (pri realizácii úpravy komunikácií Žižkova ulica a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v k.ú. Staré Mesto)
  Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100079
  Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
  Dátum zverejnenia: 27.09.2021
  Dátum účinnosti: 28.09.2021
  Sekcia výstavby

  viac

 • Prenájom Justiho siene
  Nájomca: MAYOR, s. r. o.
  Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
  Číslo zmluvy: 69/2021
  Výška nájmu: 200,- eur
  Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
  Dátum zverejnenia: 27.09.2021
  Dátum účinnosti: 28.09.2021
  Oddelenie vnútornej správy

  viac

 • Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a technickej podpore to dňa 28.08.2019
  Zníženie objemu predplatených dopytov v rámci výkonu elektronických exekúcií
  Číslo: MAG436005/2021
  Podpísaná dňa 24.9.2021
  Zverejnenie 27.9.2021
  Účinnosť 28.9.2021
  Oddelenie miestnych daní, poplatku a licencií

  viac

 • Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
  Nájomca: Občianske združenie Bratislavský chlapčenský zbor
  Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
  Číslo zmluvy: 67/2021
  Výška nájmu: 375,- eur
  Dátum uzatvorenia: 20.09.2021
  Dátum zverejnenia: 27.09.2021
  Dátum účinnosti: 28.09.2021
  Oddelenie vnútornej správy

  viac

 • Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
  Nájomca: ARCHEON Ltd.
  Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
  Číslo zmluvy: 66/2021
  Výška nájmu: 950,- eur
  Dátum uzatvorenia: 27.09.2021
  Dátum zverejnenia: 27.09.2021
  Dátum účinnosti: 28.09.2021
  Oddelenie vnútornej správy

  viac

 • Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
  Záväzok Prevádzkovateľa distribučnej sústavy zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu v požadovanej výške, umožnenie pripojenia žiadateľa podľa obchodných a technických podmienok pripojenia, záväzok žiadateľa uhradiť cenu za pripojenie.

  viac


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.