Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Prenájom Zrkadlovej siene
  Nájomca: Milan Černák/ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 85/2018 / Výška nájmu: 300,- Eur / Dátum účinnosti: 21. 7. 2018 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 20. 7. 2018

  viac

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41764/18
  Žiadateľ: PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22,
  831 54 Bratislava
  Obsah podania: Bratislava, Potočná ulica – výstavba kanalizácie“, kat. úz. Rača
  Lokalita: MČ Bratislava – Rača
  Vydané dňa: 28. 05. 2018
  Zverejnené dňa: 19. 07. 2018

  viac

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58376/17
  Žiadateľ: STAUMAN s.r.o., Nobelovo námestie 8,
  851 01 Bratislava
  Obsah podania: Rodinný dom, kat. úz. Vinohrady
  Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
  Vydané dňa: 29. 05. 2018
  Zverejnené dňa: 19. 07. 2018

  viac

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 37576/18
  Žiadateľ: Light4Space s.r.o., Seberiniho 14, 821 3 Bratislava
  Obsah podania: Verejný skladový objekt SELFSTORAGE“, Turbínová ul., kat. úz. Nové Mesto
  Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
  Vydané dňa: 31. 05. 2018
  Zverejnené dňa: 19. 07. 2018

  viac

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40773/18
  Žiadateľ: K.T.plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
  Obsah podania: Rozšírenie Landererovej ulice, Bratislava
  Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
  Vydané dňa: 25. 04. 2018
  Zverejnené dňa: 19. 07. 2018

  viac

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40477/17
  Žiadateľ: MADING, s.r.o., Drieňová 1H/16940
  821 01 Bratislava
  Obsah podania: Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava
  Dopravná infraštruktúra
  Stavba č. 11 – Križovatka Landererova – Čulenova - SND
  Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
  Vydané dňa: 22. 05. 2018
  Zverejnené dňa: 19. 07. 2018

  viac


Informácie v päte