Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Znalecký posudok č. 5/2018 - Ing. arch. Milan Haviar
  stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemok registra KN E parc. č. 838/21 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemku

  viac

 • Znalecký posudok č. 19/2018 - Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku, s.r.o.
  Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 2918/29, evidovaného na LV č. 1974-čiastočný, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV.

  viac

 • Znalecký posudok č. 7/2018 - Ing. arch. Milan Haviar
  stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemok registra „C“ KN parc. č. 855/6 k. ú. Petržalka, obec Bratislava - m. č. Petržalka, okres Bratislava V., pre účel prevodu pozemku

  viac

 • Znalecký posudok č. 8/2018 - Ing. arch. Milan Haviar
  stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 21664/2 podľa geometrického plánu číslo 58/2018 k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - m. č. Nové mesto, okres Bratislava III., pre účel prevodu pozemku

  viac

 • Znalecký posudok č. 13/2018 - Ing. Peter Kapusta
  rozdelenia bytového domu súp.č.11693 na ulici Bodrocká č.44, v MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, situovanom na pozemku registra "C" KN parc.č.5501/1, v k.ú.Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory, pre účely zápisu do katastra nehnuteľností (včítane výpočtu podlahovej plochy a stanovenia veľkosti spoluvlastníckych podielov).

  viac

 • Znalecký posudok č. 18/2018 - PATRIA, s.r.o.
  Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č. 4890 v k.ú. Petržalka zapísaného na List vlastníctva č. 3589 vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava za účelom vybudovania novej polyfunkčnej stavby s cieľom majetkoprávne usporiadať vlastnícke vzťahy medzi užívateľom a vlastníkom daného pozemku

  viac


Informácie v päte