Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004544 dobropis k fa č. 20210049 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TravnikServis s. r. o. 46769293 -1 524,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220006292 vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -351,04 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220004807 dobropis k fa č.485094940 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -210,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004808 dobropis k fa č.485094934 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -105,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005075 dobropis el.energia Panská 35, 1.1.-31.12.2020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 -66,66 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
MAGBO2200023 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 a 30100-085 Názov: Prenosné skladacie ultraľahké nájazdové rampy 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 0,00 € 21.04.2022 30.04.2023 13.07.2022 Zmluva
MAGTS2200204 Vzhľadom na preukázateľné zvýšenie cien posypového materiálu je predmetom Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 navýšenie jednotkových cien posypového materiálu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 0,00 € 04.07.2022 01.07.2023 13.07.2022 Zmluva
MAGBO2200031 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní k projektu INTERREG Mosquito Bioregulation medzi HLM BA SR, BSK a TTSK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 30.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
OTS2203110 MAGBO2000022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestské lesy v Bratislave 30808901 0,00 € 30.06.2022 05.07.2022 Objednávka
MAGBO2200022 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 Typ: Lite ramp, 70 cm Rozmery: Vnútorná šírka: 730 mm Vonkajšia šírka: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská knižnica Bratislava 00179736 0,00 € 13.07.2022 30.04.2023 14.07.2022 Zmluva
MAGBO2200035 Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ingka Centres Slovensko s.r.o. 35849363 0,00 € 14.04.2022 14.04.2022 14.07.2022 Zmluva
MAGBO2200036 Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ingka Centres Slovensko s.r.o. 35849363 0,00 € 27.04.2022 27.04.2022 14.07.2022 Zmluva
118803432200 Protokol č. 11 88 0343 22 00 o odňatí pozemku "C" KN parc. č. 3110/54 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, LV č. 2159, k.ú. Petržalka, zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 15.07.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGTS2200172 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 0,00 € 04.05.2022 31.12.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGTS2200279 Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby ,,Spojovacia komunikácia Chalupkova-Landererova" a realizácii jej prvej etapy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Portum Towers, s.r.o. 36666467 0,00 € 18.07.2022 31.12.2022 20.07.2022 Zmluva
248803982200 Zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka príde k bezodplatnému postúpeniu práv a povinností k vodnej stavbe "Tyršák 2020, Tyršovo námestie Bratislava - vodovodná a kanalizačná prípojka". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGBO2200028 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri umiestnení Podmieoujúcej investície, ako aj jej povolení, realizácii a kolaudácii, s prípadnými zmenami, doplnkami a úpravami, ktoré vyplynú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a jej následnom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MCP Development, s.r.o. 51821486 0,00 € 19.07.2022 30.05.2032 22.07.2022 Zmluva
058804112200/0099 Zmluva uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa stavby so súpis. č. 18265 - bufet, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 4358/66 a na časti pozemku parc. č. 4358/1 k. ú. Trnávka, zapísaného na LV č. 5276, za kúpnu cenu 26 663,16 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hukel Miroslav, Ing., PhD. 0,00 € 07.07.2022 22.07.2022 Zmluva
MAGBO2200037 O sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v ZD MČ Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 22.07.2022 25.07.2027 22.07.2022 Zmluva
048801682201 Dodatok č. 04 88 0168 22 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0168 22 00 na pozemok reg. C KN parc. č. 11371/62 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m? k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bobovník Daniel, Ing. 0,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »